Adatkezelési Tájékoztató és Felhasználási Feltételek (mindenkire érvényesek)

Adatkezelési Tájékoztató és Felhasználási Feltételek

 

 

* * *

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE


Bio webáruház – Biobolt.co

Az oldal üzemeltetője: Unelte SEO S.R.L.

Telefon:
+36 309 543 255

Levélcím: Sat. Ciocaia – Ors. Sacueni, Nr. 35, Románia

Adószám: RO25829552

Cégjegyzékszám: J05/990/2009

E-mail cím: info(kukac)seo101(pont)hu

Hosting szolgáltató: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt., 1106 Budapest, Fehér út 10. II. em. (White Office Irodaház), mobicom.hu, info@ens.hu

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul Bihor

Bankszámlaszám HUF: RO49OTPV220000312914HU01

 

 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
http://biobolt.co/ látogatóinak, felhasználóinak, a Szolgáltatások igénybe vevőinek (továbbá Felhasználók, Ügyfél) kiszolgálása.

A Szolgáltató, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát, melyben cégeknek és magánszemélyeknek nyújt Szolgáltatást. Továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat személyes adatainak kezelésével kapcsolatos rendelkezéseiről, adatkezelési elveiről. Bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény)
 • évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.)
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
 • gyakorlat tilalmáról
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
 • információszabadságról (Infotv.)

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos adatkezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. (Lsd. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az érintett hozzájárulása)

 

ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN
Szolgáltató http://biobolt.co/ címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők minden oldal aljáról a http://biobolt.co/adatkezelesi-tajekoztato-es-felhasznalasi-feltetelek  címen.


Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Szolgáltató weboldalain mindenki önszántából tud regisztrálni cégként vagy természetes, cselekvőképes 18. életévét betöltött személyként és regisztrációjával elismeri, hogy csakis saját adatait adja meg, tehát nem regisztrál más nevében.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és a kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 

 

AZ ÉRINTETTEK KÖRE
A weboldal látogatói, felhasználói, a szolgáltatások igénybevevői.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS RENDELTETÉSE
A Felhasználók önkéntes adatszolgáltatásuk során az alább felsorolt adatokat adhatják meg.

Kapcsolattartás és üzenetküldés céljából: név, e-mail cím, üzenet, tárgy melyeknek célja a hatékonyabb kommunikáció. A leendő ügyfelek telefonon is kapcsolatba léphetnek Szolgáltatóval.

 

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó adatai a szolgáltatás igénybevételéig kerül megőrzésre. 

Kivételt képeznek a szerződések, számlák melyek szintén tartalmaznak személyes adatokat, ezekről a számviteli törvények rendelkeznek.
A Szolgáltatások igénybevételekor a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a szerződések, tárolásra kerülnek (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 8 évig kell megőrizni ezeket az adatokat).

 

 

AZ ADATKEZELÉS MÓDJA
Az adatszerzés biztonságos folyamata
A Szolgáltató elkötelezett Felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

 1. Az adatgyűjtés online feliratkozáson keresztül valósul meg. Az adatok tekintetében mindenki csak saját valós adatait adhatja meg (más helyett nem regisztrálhat).

Az adatok marketing célú felhasználása
Hírlevelet vagy egyéb, Szolgáltatásokat, ajánlásokat tartalmazó levelet Szolgáltató kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárult a  regisztráció során megadott e-mail címével. A tájékoztató hírlevél szolgáltatásról e-mail segítségével, illetve postai úton van lehetőség leiratkozni a listáról.

 

A személyes adatok tárolásának módja, helye
Szolgáltató számítástechnikai programja által gyűjti az adatokat, melyet a hosting cég által biztosított tárhely szerverén kerülnek tárolásra adatmegőrzési helyként. A számlázási adatok pedig a számlázási szoftvert biztosító cég szerverén találhatóak meg.

 

ADATOK TOVÁBBÍTÁSA, AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE
Szolgáltató jogosult megosztani a szolgáltatást igénybevevő személyes adatait az esetleges jövőbeli külsős vagy egyéb tevékenységet folytató partnereivel, akik kizárólag a két fél közötti megállapodásban meghatározott módon használhatja fel illetve kezelheti az adatokat a tájékoztatóban leírt alapelvek tiszteletben tartásával.

 

Az alvállalkozók vagy közreműködők kötelesek a személyes adatokat az utasításaink szerint kezelni, a személyes adatok teljességének vagy egy részük kezelése céljából, szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben, pl. tárhely, honlap felhasználásához, fejlesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.

 

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

Google Analytics, Google Adwords és Facebook
Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését (pl. Google). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. Elérhetőségük: www.google.com/analytics

 

Szintén külső szolgáltató végzi a hirdetések kiszolgálását. Az ezzel kapcsolatos adatkezelésekről a hirdetési szolgáltató (Google AdSense) tud felvilágosítást adni a www.google.com/adsense címen található elérhetőségein. A Google AdSense érdeklődésen alapuló hirdetéseinek testre szabását és lemondását a következő címen kezdeményezheti: www.google.com/adsense/support/bin/request.py?contact=abg_afc&hl=hu

 

A konverziókövetők segítségével szerzett információk célja, hogy konverziós statisztikákat készítsenek. Ezúton lehetséges tájékozódni a hirdetésekre kattintó, konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított Felhasználók számáról, azonban ezek olyan információt nem tartalmaznak, melyekkel bármelyik Felhasználót azonosítani lehetne. Ha a Felhasználó nem kíván részt venni a konverziókövetésben akkor böngészőjében letilthatja a cookie-k telepítését  és így nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban sem.

 

A Google AdWords (további információ: https://adwords.google.com/home lényege, hogy mások elhelyezhetik a hirdetésüket Szolgáltató honlapján, mely szintén személyre szabottan jelenhet meg az érdeklődő számára. A Facebook (bővebb információ: https://www.facebook.com/about/privacy/update)  segítségével pedig like-olni lehet az egyes cikkeket az oldalon vagy megosztani azt.

 

Google AdWords konverziókövetésről szóló tájékoztatás
A Szolgáltató a Google AdWords szolgáltatásait is használja, melynek része a része a  Google konverziókövető szolgáltatás. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Amikor Felhasználó Google-hirdetés segítségével jut el egy weboldalra, akkor egy cookie kerül a számítógépére a konverziókövetésnek megfelelően, mely érvényessége korlátozott és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot.

Ez azt jelenti, hogy a Felhasználó nem is azonosítható általuk. Amikor ez a cookie nem járt le és a Felhasználó honlapokat böngész éppen, akkor a Szolgáltató és a Google is észleli, ha a hirdetésre kattint a Felhasználó. Mivel minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azok nem nyomon követhetőek.

 

A cookie-k segítségével azonban az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítenek el. Ennek segítségével tudnak az AdWords ügyfelei tájékozódni a hirdetésükre kattintó, valamint konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Ezekkel az adatokkal azonban nem lehet a felhasználókat azonosítani. A konverziókövetési statisztikában nem szerepel a Felhasználó adata, ha a
böngészőnkben a cookie-k telepítésének lehetőségét letiltja. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

 

A Szolgáltató által igénybe vett szoftverek, szolgáltatások

 

Közösségi oldalak
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a közösségi oldalak adatkezelése körében a következőket:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook, Youtube, Twitter, Pinterest, Google+, Instagram, stb. közösségi oldalakon történő regisztrálással a Felhasználó neve és a Felhasználó nyilvános profilképe segítségével.

Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, Youtube, Twitter, Pinterest, Google+, Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve
népszerűsítése, „lájkolása”.

Az adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje, adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: maga az adatkezelés a közösségi oldalakon történik, így az adott közösségi oldalon tájékozódhat a Felhasználó az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról. Az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása által az adott közösségi oldalon.

 

Cookiek (sütik) kezelése

Szolgáltató a cookie-k használata során nem kezel személyes adatokat.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie
adatkezelése körében a következőket:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, időpontok, illetve dátumok

Az érintettek köre: valamennyi weboldalt látogató

Az adatkezelés célja: A Felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat a Szolgáltató.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében
többnyire az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton
keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a Szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatkezelő a Facebook remarketing kódját használja. Cookie élettartam: 20 nap, adatkezelés célja: Facebook hirdetések személyre szabása, további információk: http://hu.facebook.com/help/cookies/

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a

 

Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A sütit a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

 

 

A Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődhetnek. A Felhasználó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmaradhat a cookie manuális törléséig, illetve időtartamának lejáratáig, mely beállítással módosítható.

 

A Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az adott szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben: http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyi-objektum/ (magyar nyelven), http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (angol nyelven).

Adatfeldolgozók

 • Adatgyűjtésre szolgáló szoftver: WordPress
 • Levelezés: pl. Gmail
 • Számlázás: pl. online számlázó
 • Hosting szolgáltató: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt., 1106 Budapest, Fehér út 10. II. em. (White Office Irodaház), mobicom.hu, info@ens.hu

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
Tartalom és információ megosztás
A Felhasználó által megadott tartalomért kizárólag a Felhasználó vonható felelősségre.

 

Tájékoztatás
A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által, az adott szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Valamint az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást, az adott szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve az általa megjelölt elérhetőségeken.

Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik Szolgáltató -t tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Szolgáltató a megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását,
 • adatainak hordozhatóságát – amennyiben az adathordozás automatizált módon történik, papíralapú kezelésre nem vonatkozik

A tájékoztatással kapcsolatban amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (ilyen a különösen ismétlődő jelleg is), az adatkezelő a kérelem teljesítéséért költségtérítést állapíthat meg, illetve megtagadhatja azt.

 

Adatok módosítása, törlése, zárolása
A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését törlését vagy zárolását az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. e-mail útján).

 

A Felhasználó személyes adatait törli a Szolgáltató, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

A Szolgáltatás megszűnésével – a jogszabályokban előírt (pl. számlázási) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – Szolgáltató törli a szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a szolgáltatás megszűnését.

 

Törlés helyett Szolgáltató zárolja az adatokat akkor, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli Szolgáltató, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.

A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján.

 

A Felhasználási Feltételekben és Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott esetekben – a jogszabályok adta keretek között – a hozzájárulás visszavonása után a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A hozzájárulás visszavonása más esetekben nem jár a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetésével.

 

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

Ha Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

Az adathordozhatósághoz való jog az alábbi jogokat jelenti:

 • jogot arra, hogy az érintett a személyes adatokat „tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban” megkapja
 • jogot arra, hogy az érintett kérje az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását anélkül, hogy ezt az eredeti adatkezelő akadályozná (ez a jog az érintett kérésére történő, a személyes adatok különböző adatkezelők közötti adattovábbítást hivatott elősegíteni).

 

Igény bejelentése
Szolgáltató az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó igények bejelentésére egyféle módon lehetőséget adhat: e-mail útján.

A Szolgáltató részére a Szolgáltatással összefüggésben Felhasználó által korábban megadott e-mail címéről érkezett igényt tekinti Szolgáltató a Felhasználótól érkezett igénynek. Egyéb e-mail címről a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – Szolgáltató részére a jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

 

Amennyiben Szolgáltató adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

 

A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK


Szolgáltató jogosult a Felhasználási Feltételek és Adatkezelési Tájékoztató egyoldalú módosítására. Amennyiben Szolgáltató a jelen oldalt módosítja, frissíti, a módosítás a közzétételtől automatikusan érvénybe lép. Ezért felhívjuk a weboldal látogatóinak figyelmét, hogy a weboldalon lévő legfrissebb változat elolvasását végezzék el.

 

BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT, HATÓSÁGI ELJÁRÁS


Szolgáltató akkor biztosítja a jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben a Felhasználó vagy egyéb érintett a jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát.

 

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu

 

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06-1-475-7186, 475-7100
Telefax: 06-1-269-3541
E-mail: adatved@obh.hu
Név: Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: onlinevita@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 20 33

 

A vásárló szerződéses adatait – így különösen a regisztráció alkalmával megadott személyes, szállítási és számlázási adatokat – kizárólag saját belső rendszerünkben tároljuk. Az adattárolás kizárólagos célja a felek jogviszonyának elősegítése, a kapcsolattartás megkönnyítése.

Az általa megadott adatok valóság tartalmáért a vásárló felel, az azokban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni a részünkre, a késedelmesen, illetőleg tévesen közölt adatokból eredően felmerülő károkért a kárfelelősség a vásárlót terheli.

A vásárlói adatokat arra nem jogosult harmadik fél számára nem továbbítjuk, azokat kizárólag szerződéses célokra használjuk fel. Nem minősül az adatvédelmi rendelkezések megsértésének a felek közötti jogügylet teljesítése érdekében történő adattovábbítás, így különösen jogosultak vagyunk harmadik személy, szállító igénybevétele esetén a kiszállítás sikeres teljesítése érdekében, illetőleg a kapcsolattartás elősegítése érdekében a szükséges adatok kiadására.

Az általunk üzemeltetett rendszer a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztráció során megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Az ilyen módon rögzített adatok kizárólag a felhasználói szokások megismerését szolgálják, azokat kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából használjuk fel.

A vásárlók részére hírlevelet, vagy egyéb reklám levelet küldhetünk, amennyiben a vásárló a regisztráció során a szükséges adatai megadásával előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A fenti hozzájárulását a vásárló bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonását követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küldünk, töröljük a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.

 

* * *

 

 

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Az oldal üzemeltetője: Unelte SEO S.R.L.

Telefon:
+36 309 543 255

Levélcím: Sat. Ciocaia – Ors. Sacueni, Nr. 35, Románia

Adószám: RO25829552

Cégjegyzékszám: J05/990/2009

E-mail cím: info(kukac)seo101(pont)hu

Hosting szolgáltató: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt., 1106 Budapest, Fehér út 10. II. em. (White Office Irodaház), mobicom.hu, info@ens.hu

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul Bihor

Bankszámlaszám HUF: RO49OTPV220000312914HU01

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A vállalkozás működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségen rendelkezésére állok.

Jelen Felhasználási Feltételek hatálya Szolgáltató: Pszicho Art Stúdió Kft (Szolgáltató, illetve webáruház) weblapjain (http://biobolt.co/) és valamennyi aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Felhasználási Feltét folyamatosan elérhető a következő weboldalról:  http://biobolt.co/blog/adatkezelesi-tajekoztato-es-felhasznalasi-feltetelek/és letölthető az alábbi linkről: LETÖLTHETŐVÉ TENNI és LINKET ELHELYEZNI

 

A weboldal bármilyen jellegű használata esetén az itt közzétett Felhasználási Feltételek érvényesek a weboldalt látogatók részére (függetlenül attól, hogy regisztráltak-e vagy sem) és magával vonja az alábbi Felhasználási Feltételek elfogadását.

A Szolgáltató reméli, hogy sok hasznos információ található a weboldalon, de az olvasóknak mindig szem előtt kell tartaniuk, hogy ezek nem helyettesíthetik a szakember által elvégzett munkát.

A weboldalon található információk felnőtteknek szólnak. Ezen kívül az oldalakon található információért semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltató. Az olvasó felelőssége az is, hogy megfelelően értelmezze az információkat. Ezekért az információkért, mint ahogyan bármilyen más – akár a Szolgáltatótól, akár mástól származó – az internetes weboldalon megjelenő információnak a felhasználásából eredő esetleges károkért vagy hátrányokért semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltató.
Az oldalon megjelenő valamennyi reklám után (mely más cég vagy személy szolgáltatását képviseli) szintén nem vállal felelősséget.  Beleértve természetesen a cikkekben, videókban lévő reklámokat is.

Az összes weboldalon található valamennyi leírt, vagy kimondott stb. információra érvényesek az alábbi feltételek. Aki ezeket meglátogatja, az ráutaló magatartásával automatikusan elfogadja az összes itt leírt feltételt, melyek időről időre megváltozhatnak. Bármelyik internetes oldal aljáról elérhetőek a Felhasználási Feltételek.

A Szolgáltató a leírtak ismeretét természetesnek veszi, elvolvasásuk elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját. Az oldalon megjelenő népszerűen használt fogalmakat (például website, weboldal, link, honlap, e-mail stb.) külön nem magyarázza el, mivel ezeket a magyar internetes szaknyelv részeinek tekinti, és természetesnek tartja, hogy az ilyen kifejezések jelentésének ismeretét ismeri az olvasó, hiszen az internet használatához alapvetően szükséges fogalmakról van szó. Aki elhagyja a honlap bármelyik oldalát és más internetes honlapra kerül, akkor ott más feltételek a mérvadóak.

Szerzői jog
Minden szerzői jog vagy szellemi tulajdonjog a honlapon található bármely szöveg, kép és más anyaggal kapcsolatosan Szolgáltató tulajdonát képezi.

Az oldalakon látható adatok elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. Szolgáltató nem vállalja a felelősséget azokért az esetekért sem, amikor valaki olyan helyről éri el a weboldalt, és úgy használja fel az itt talált információkat ahol, és ahogyan azt a helyi törvények tiltják. Abban az esetben, ha valaki meglátogatja a weboldalt, úgy tekinthető, hogy a leírtakat tudomásul vette. E tekintetben nincs semmilyen különbség regisztrált és nem regisztrált Felhasználók között. Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a leírtakat szabadon megváltoztassa. Nem vállal felelősséget az oldalon megjelent információkkal, illetve bármilyen az oldalak látogatásából eredő egyéb káresetre vonatkozóan.

Továbbá – bár igyekszik mindent megtenni a zavartalan felhasználás érdekében –, nem garantálja, hogy a weboldal használata mindig hibamentes lesz, és nem vállal semmilyen felelősséget arra az esetre, ha a látogató számítógépes rendszere vagy egyéb tulajdona vírus okozta fertőzésből származó veszteséget szenved, a weboldal használata során.

 

Feliratkozással, regisztrációval automatikusan az alábbi feltételek kerülnek jóváhagyásra

a Feliratkozó feliratkozásával jóváhagyja, hogy csak a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, mely fölött csakis neki van hatásköre, így pl. nem más helyett regisztrál, vagy nem mással közösen használt e-mail címet adott meg. Így minden esetben megkap minden levelet, amit neki címezve elküld a Szolgáltató.

Jogorvoslat

Felhasználó panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségen, aki 30 napon belül válaszol erre. És ugyanezen a címen Felhasználó jelezheti kifogását, vagy kérhet információt valamely termékről vagy megrendelésről. Ha panasz esetén a válasszal a Felhasználó nem ért egyet akkor a területileg illetékes szakhatóságot érdemes felkeresnie: az ügytől függően Fogyasztóvédelmi FelügyelőségKormányhivatalKözigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi HivatalaNemzeti Adó és Vámhivatal és Békéltető Testület

 

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

 

A biobolt.co webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a biobolt.co használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért!

Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja!

 

Üzemeltetői adatok

 

Cégnév:Unelte SEO S.R.L.

Cím: Sat. Ciocaia – Ors. Sacueni, Nr. 35, Románia

Adószám:RO25829552
Cégjegyzékszám: J05/990/2009

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul Bihor

Szerződés nyelve: magyar

Elérhetőség:info(kukac)seo101(pont)hu

Telefon: +36 309 543 255

 

 

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

A webáruházban bio termékeket, bio táplálék kiegészítőket vásárolhat.

 

A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek.

A megjelenített termékek kizárólag a http://biobolt.co webáruház szoftveren keresztül rendelhetőek meg. Az árak a házhoz-szállítás költségét nem

tartalmazzák. Átvehetők házhoz-szállítással/személyesen/utánvéttel/

Áraink bruttó, az áfát tartalmazzák.

 

.

Kiszállítás, szállítási díjak

 

A webáruházon keresztül leadott, és általunk visszaigazolt megrendelés esetén a vásárló által meghatározott mennyiségű terméket, a vásárló által megjelölt magyarországi címre szállítjuk, és ott a vásárló – vagy az általa kijelölt harmadik személy – részére átadjuk.

Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállításra nincs lehetőség.

A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal történik. A termék kiszállítására vonatkozó időintervallumot megjelölheti az adott termékekre vonatkozó megrendelés véglegesítése során.

A megrendelt termékek átvételére lehetőség van a Pick Pack Pontok valamelyikén. A termékeket személyesen veheti át a termékek megérkezésétől szóló értesítést követő 7 munkanapon belül. A Pick Pack Pontokon a készpénzes fizetés mellett a megjelölt üzletekben bankkártyával történő fizetésre is lehetőség van.

A kiszállítást követően a kézhez kapott terméket haladéktalanul, de legkésőbb 36 órán belül köteles ellenőrizni.

 

A konkrét szállítási költségek a honlapunkon, a “Szállítási információk” menüpontban külön megtekinthetők.

 

Fizetési módok

 

A vásárló által leadott, majd elektronikus úton visszaigazolt megrendelése alapján a termékek ellenértékéről számlát állítunk ki, melyet a termékek kiszállításával egyidejűleg megküldünk a vásárlónak. A termékek forintban meghatározott árát a honlapunkon tüntetjük fel. Az ilyen módon feltüntetett árak az általános forgalmi adót tartalmazzák.

Az egyes megrendelések elküldését követő elektronikus visszaigazolás tartalmazza az adott megrendelés ellenértékét és szállítási költségét. A megrendelt és kiszállított termék ellenértékét valamint a kiszállítási díját a vásárló az alábbi fizetési módokon egyenlítheti ki Szállító felé:

 

–      Készpénzes utánvétellel a futárszolgálat kézbesítőjénél;

–      Készpénzes fizetéssel, vagy esetenként bankkártyával történő fizetéssel (Átvételi pont függvényében) a Pick Pack Pont kiválasztott átvételi pontján;

 

A megrendelt és kiszállított termék ellenértékének késedelmes megfizetése esetén jogosultak vagyunk a jogszabály által meghatározott késedelmi kamat felszámítására.

Az újabb megrendelés kiszállítását felfüggeszthetjük, amennyiben a vásárlónak bármilyen lejárt tartozása van felénk. A megrendelés kiszállításának felfüggesztése mindaddig fennmarad, ameddig a vásárló a lejárt tartozását nem teljesíti felénk.

 

 

Regisztráció

 

A webáruház honlapján megtalálható regisztrációs adatlap kitöltésével adhatja meg a megrendelés adatait, egyúttal létrehozhatja felhasználói fiókját. A regisztráció során a személyes adatait, elérhetőségeit a szállítási illetve számlázási adatokat Ön a rendelkezésünkre bocsátja, amelyeket bármikor lehetősége van módosítani. A regisztrációs folyamat során kiválaszthatja a kívánt terméket, az áruátvétel helyét és idejét, illetőleg választhat a rendelkezésre álló fizetési módok közül. A regisztráció igénybevételével az esetleges későbbi vásárlásait könnyebben, gyorsabban intézheti, a belépést követően megrendeléseit nyomon követheti, ellenőrizheti.

A regisztrációt követően az Ön által megadott elektronikus elérhetőségre (e-mail cím) elektronikus levél formájában visszaigazolást küldünk a regisztráció megtörténtéről, továbbá az esetlegesen leadott megrendelésről.

Az esetleges adatbeviteli hibákért, illetőleg hamis adatok megadásából eredő esetleges károkért A vásárlót teljeskörű kárfelelősség terheli. A nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt töröljük, megadott adatok valódiságát ellenőrizhetjük.

 

A megrendelés folyamata

 

A megrendelések leadása a regisztrációt követően kizárólag a http://biobolt.co honlapon található webáruházon keresztül, elektronikus úton lehetséges. Telefonon, faxüzenet, postai vagy elektronikus levél formájában leadott rendeléseket nem fogadunk el. A megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatást szintén elektronikus úton küldjük meg.

A megrendelés során kiválaszthatja a kívánt terméket, a webáruházban a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak termékleírását, tájékozódhat annak elérhetőségéről, áráról továbbá más felhasználók termékkel kapcsolatos tapasztalatairól. A termék kiválasztását követően azt a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A „Kosár” vagy a zöld kosár ikon mellett található „x termék” feliratra kattintva ellenőrizheti a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, azok mennyiségét, a számla végösszegét, és a szállítási költséget, melyet a megrendelés véglegesítése előtt igény szerint módosíthat. A „Vásárlás folytatása” gombra kattintva visszatérhet a webáruház termékoldalára és folytathatja a vásárlást, a „Pénztár” gomb megnyomásával továbbléphet a webáruház fizetési felületére.

A fizetési felületen – amennyiben a vásárlás megkezdésekor nem tette – bejelentkezhet a webáruház regisztrált felhasználójaként, amennyiben felhasználói fiókkal nem rendelkezik, úgy azt létrehozhatja, de lehetősége van regisztráció nélkül is vásárolni. A webáruház fizetési felületén meghatározhatja a szállításhoz szükséges adatokat, választhat a rendelkezésre álló szállítási és fizetési módok közül, továbbá véglegesítheti megrendelését.

A megrendelést követően azonnal, de legkésőbb 48 órán belül email formájában visszaigazoljuk a megrendelést. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a nem érkezik meg, úgy az mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

Ha a megrendelt termék esetlegesen nem áll rendelkezésre, erről haladéktalanul értesítjük és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautaljuk a tájékoztatást követő legkésőbb harminc (30) napon belül.

A rendelhető termékek minimális mennyiségét nem határozzuk meg, azonban az egyes termékek, illetőleg termékcsoportok esetében meghatározhatjuk a kiszerelés minimális mennyiségét.

Fenntartjuk a jogot, hogy a szolgáltatáson, a webáruházban elérhető termékek körén, illetőleg azok árain bármikor módosíthassunk.

 

Rendszerünk a megrendelésről egy automatikus levelet küld Önnek, melyben található rendelési számra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban elérhetőségeink bármelyikén, illetve nyomon követheti, ha belép az oldalra regisztrációkor megadott adataival.

 

Elállás joga

 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. A levelet lehetőleg ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket sérülésmentesen, hiánytalanul, bontatlan csomagolásban indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése is Önt terheli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban lásd:

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletet.

(http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR&celpara=#xcelparam)

 

Adatkezelés

 

A vásárló szerződéses adatait – így különösen a regisztráció alkalmával megadott személyes, szállítási és számlázási adatokat – kizárólag saját belső rendszerünkben tároljuk. Az adattárolás kizárólagos célja a felek jogviszonyának elősegítése, a kapcsolattartás megkönnyítése.

Az általa megadott adatok valóság tartalmáért a vásárló felel, az azokban bekövetkezett változásokat köteles bejelenteni a részünkre, a késedelmesen, illetőleg tévesen közölt adatokból eredően felmerülő károkért a kárfelelősség a vásárlót terheli.

A vásárlói adatokat arra nem jogosult harmadik fél számára nem továbbítjuk, azokat kizárólag szerződéses célokra használjuk fel. Nem minősül az adatvédelmi rendelkezések megsértésének a felek közötti jogügylet teljesítése érdekében történő adattovábbítás, így különösen jogosultak vagyunk harmadik személy, szállító igénybevétele esetén a kiszállítás sikeres teljesítése érdekében, illetőleg a kapcsolattartás elősegítése érdekében a szükséges adatok kiadására.

Az általunk üzemeltetett rendszer a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztráció során megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. Az ilyen módon rögzített adatok kizárólag a felhasználói szokások megismerését szolgálják, azokat kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából használjuk fel.

A vásárlók részére hírlevelet, vagy egyéb reklám levelet küldhetünk, amennyiben a vásárló a regisztráció során a szükséges adatai megadásával előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A fenti hozzájárulását a vásárló bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonását követően a vásárló részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklám levelet nem küldünk, töröljük a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.

 

Panaszkezelés

 

A vásárló a rendelés elküldését követően a visszaigazolásáig jogosult a megrendelést elektronikus úton visszavonni. A visszaigazolásunkat követően kizárólag a felmerült kárunk megtérítése mellett jogosult a vásárló a rendelést visszavonni.

Amennyiben megrendelése során, illetőleg a kiszállítást követően bármilyen panasza merülne fel, a vásárló jogosult a webáruházon keresztül, elektronikus úton panasszal élni. Az általunk teljesített kiszállítás kapcsán felmerült esetleges panaszokat a kiszállítás időpontját követő 36 órán belül fogadjuk el.

 

A panasz továbbítására lehetőség van a honlapunkon, valamint az iroda@billiard-art.hu e-mail címre elküldött elektronikus üzenet formájában.

A panasz beérkezését követően az abban foglaltakat a kézhezvételtől számított harminc (30) napon belül kivizsgáljuk, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatjuk a vásárlót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a vásárló rendelkezésére.

Amennyiben a vizsgálatot követően a panaszban foglaltaknak helyt adunk, úgy az érintett termékek ellenértékének megfelelő összegű jóváírást teljesítünk a vásárló javára.

Sérült, – ugyanakkor a vásárló által átvett – csomagolású termék esetén a vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy a termék a kiszállítás során sérült meg.

 

A webáruház üzemeltetőjének felelősségvállalása

 

Vállaljuk, hogy a webáruház működésével és a kiszállítással kapcsolatos jelen ÁSZF által meghatározott rendelkezések, illetőleg az általunk üzemeltetett honlapon közzétett információk körében az ott megjelölteket magunkra nézve kötelezőnek tekintük és azok teljesítéséért minden esetben úgy járunk el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Amennyiben a megrendelt termék kiszállítása elháríthatatlan akadályba (pl.: árvíz, földrengés, stb.) ütközik, úgy a vásárlót ennek tényéről haladéktalanul tájékoztatjuk, illetőleg a már előzetesen megfizetett termék ellenértékét a vásárló részére visszatérítjük.

A webáruház működésében felmerülő hiba vagy hiányosságból (pl.: üzemzavar okán) eredő károkért felelősséggel nem tartozunk.

Minden esetben megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítjuk a vásárló részére az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavításának lehetőségét a megrendelés elektronikus elküldése előtt. A vásárlónak minden megrendelés alkalmával lehetősége van az adatok ellenőrzésére, esetleges kijavítására, ennélfogva a hibás adatbevitelből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

 

A vásárló felelősségvállalása

A vásárló tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF által meghatározottak szerinti megrendelés továbbítása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. A vásárló tudomásul veszi, hogy a regisztrációval egyidejűleg jelen ÁSZF valamint a hozzá kapcsolódó Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit elfogadja, amelyben foglaltak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

A vásárló vállalja, hogy az általa leadott és a Szállító által visszaigazolt megrendelésben megrendelt termék(ek) átvételéről és ellenértéke megfizetéséről gondoskodik, az általa a megrendelés során megadott szállítási és fizetési feltételeknek megfelelően. Amennyiben a kiszállítás a vásárló hibájából meghiúsul, az ebből eredő esetleges többletköltségeket A vásárló köteles megtéríteni a részünkre.

 

 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszony tekintetében a magyar jog rendelkezései irányadóak.

 

 

Tel: +36 309 543 255